Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a  Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com


Bylany - základní databáze

Petr Květina, Ivan Pavlů, Markéta Končelová

Databázi poskytujeme na požádání:

koncelova @ arup.cas.cz , kvetina @ arup.cas.cz

Ke stažení / Download.

 

Chcete citovat tuto databázi nebo manuál?

Květina, P. - Pavlů, I. 2007: Neolitické sídliště v Bylanech – základní databáze. Praha: Archeologický ústav. ISBN 978-80-86124-67-4

 

Licenční ujednání

Autoři díla „Bylany - základní databáze." (dále jen „autor“) prohlašují, že obsah této internetové aplikace je autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a podléhá plné ochraně tohoto právního předpisu. Otevřením aplikace s autorským dílem, nejpozději pak jeho prvním užitím, autor a uživatel bez dalšího souhlasí s níže uvedenými licenčními ujednáními a uzavírají tuto licenční smlouvu:

  1. Autor touto smlouvou poskytuje uživateli při splnění dalších podmínek stanovených touto smlouvou oprávnění k výkonu práva užít dílo „Bylany - základní databáze" (dále také jen „dílo“), a to následujícími způsoby užití tohoto díla – užití díla za účelem seznámení se s jeho obsahem a dále pro běžné užívání tohoto obsahu (dále také “licence”). Toto oprávnění je uživateli poskytováno jako nevýhradní. Uživatel výslovně není oprávněn užít dílo formou jeho rozmnožování, rozšiřování, pronájmem, půjčováním, vystavováním či sdělováním veřejnosti. Licence je poskytována jako úplatná.
  2. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn provádět a není oprávněn jakékoliv třetí osobě umožnit provádět jakékoliv zásahy či změny díla, zejména uživatel není oprávněn dílo či jeho část upravovat nebo měnit. Všechna práva na změny či zásahy do díla jsou vyhrazena autorovi a jakékoliv zásahy do díla ze strany uživatele popř. třetích osob mohou být považovány za zásah do autorských či jiných práv autora. Uživatel a autor se rovněž dohodli na tom, že uživatel není oprávněn bez svolení autora udělovat kterékoliv třetí osobě tzv. podlicenci.
  3. Uživatel se zavazuje informovat autory o pracích vzniklých či vypracovaných s pomocí údajů a dat obsažených v díle. Rovněž je v těchto pracích povinen uvádět dílo jako zdroj.

Autoři díla: P. Květina, I. Pavlů, M. Končelová.
© 2004-2009 Mgr. Petr Květina, Ph.D., Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021