Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Personalia


PhDr. Radka Šumberová, Ph.D.

* 1966, radka.sumberova @ post.cz

Archeologii studovala na FF UK Praha a ukončila v r.1989 prací: Neolitické podzemní zásobní objekty. V Archeologickém ústavu pracuje od roku 1992 a specializuje se na sídelní archeologii, archeologii regionu a problematiku zpracování velkých keramických souborů. Dlouhodobě spolupracuje s University of Durham (prof. A. Harding) na projektu zpracování opevněného výšinného sídliště Velim – Skalka.

Publikace:

2012: Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ISBN 978-80-87365-52-6.

2012: Květina P., Končelová M., Brzobohatá H., Šumberová R., Řídký J., Pavlů I.: Neolithic settlement in Bylany: taking a new look at old digs. The EuroMed 2012 Proceedings.

2011: Šumberová, R. - Malyková, D. - Vepřeková, J. - Pecinovská, M.: Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Záchranný výzkum v trase obchvatu města. Archeologické rozhledy LXII, 661-679.

2011: Šumberová, R. - Valentová, J.: O pohřebních banketech. Archeologie ve středních Čechách 15, 435-439.

2008: Řídký, J. – Šumberová, R.: Středoevropské rondely. Záhada evropského pravěku. Vesmír 87, 2008/11, 762-765.

2007: Valentová, J. – Šumberová, R.: Nález spony typu Almgren 43 na sídlišti v Chotusicích a osídlení dolního Podoubraví v době římské – Find of an Almgren Type 43 fibula at Chotusice and settlement of the lower Doubrava river during Roman period, Archeologické rozhledy LIX, 779-792.

2007: Harding, A.; Sumberova, R.; Knusel, Ch.; Outram, A.: Velim - Violence and Death in Bronze Age Bohemia - The results of fieldwork 1992-95, with a consideration of peri-mortem trauma and deposition in the Bronze Age. Praha: Archeologický ústav AVČR, v.v.i.

2006: Valentová, J. – Šumberová, R.: Nová laténská sídliště v Podoubraví, okr.Kutná Hora – Neue latènezeitliche Siedlungen im Wassergebiet der Doubrava, Bez.Kutná Hora, Pravěk NŘ 16, 267-308.

2002: Únětické osídlení v regionu Kutná Hora – Únětice-culture Settlements within the Kutná Hora Region, Bylany Varia 2, 125-136, Archeologický ústav Praha. (zpracování nově odkrytých únětických komponent na polykulturních nalezištích Nové Dvory a Hlízov v souvislosti se staršími nálezy z regionu)

2000: Hrala,J. – Šumberová, R. – Vávra, M.: Velim. A Bronze Age fortified site in Bohemia. Praha. (Výsledky dlouhodobého záchranného výzkumu na ojedinělé lokalitě, analýza nálezů)

2000: Osídlení nivy dolního toku Vrchlice v pravěku – The settlement of the floodplaine of the lower Vrchlice in prehistory, Archeologické rozhledy 52, 261-302. (Vývoj a charakter osídlení v povodí Vrchlice v kontextu utváření říční nivy)

 

 


© 2004-2009 Mgr. Petr Květina, Ph.D. , Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021