Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Personalia


Mgr. Filip Velímský, Ph.D.

* 1977, filip.velimsky @ seznam.cz

Mgr. Filip Velímský Vystudoval obor historie - občanská výchova na Katedře dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogické fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. V současné době na stejné katedře absolvuje interní doktorské studium v oboru České a Československé dějiny, v jehož rámci zpracovává disertační práci na téma Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím k sídelnímu vývoji centrálního hradiště v Malíně a vývoji vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory. Podílí se na výuce studentů Katedry antropologie, FF ZU v Plzni („Přednáškový cyklus Pomocné vědy historické“) a Katedry dějin a didaktiky dějepisu PaedF UK v Praze.

Na pracovišti ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. v Kutné Hoře působí od roku 1999. V rámci řešeného vědeckého záměru: Kutnohorský region před objevem nalezišť stříbra a založením města Kutná Hora, se zabývá problematikou charakteru a vývoje raně středověkého osídlení v jihovýchodní části středních Čech. Zároveň se podílí na běžném chodu pracoviště, zejména na provádění kontrolních dohledů a archeologických výzkumů, na zpracování materiálu a na publikační činnosti.

Badatelské aktivity autora se v současné době soustředí zejména na zpracování některých dílčích témat z vývoje raně středověkého osídlení regionu.

Těmito tématy jsou:
1. dokončení disertace - zpracování vývoje slovanského osídlení na vzorových lokalitách Kutná Hora - Malín a Bylany – Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím na sídelní vývoj centrálního hradiště v Malíně a vývoj vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory
2. ve spolupráci s PhDr. Martinem Tomáškem, PhD., RNDr. Karlem Malým, PhD. a Mgr. Petrem Hrubým – zpracování počátků montánní činnosti na Kutnohorsku a Čáslavsku
3. ve spolupráci s PhDr. Pavlem Břicháčkem - zpracování nejstaršího slovanského osídlení regionu (pražský typ) na vzorové lokalitě Kutná Hora - Sedlec - Mokřiny
4. jako člen širšího autorského kolektivu v rámci připravovaného projektu Historický atlas měst České republiky – Kutná Hora – vyhotovení nových přehledných map raně středověkého a vrcholně středověkého osídlení regionu
5. ve spolupráci s ostatními kolegy z pracoviště Kutná Hora dokončení zpracování všech vlastních doposud realizovaných výzkumů
6. v rámci projektu Centra medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy Historia Monastica -zpracování a zhodnocení nově získaných poznatků o raně a vrcholně středověké sakrální a monastické architektuře v okr. Kutná Hora (např. o kostelech sv. Prokopa v Záboří nad Labem, sv. Jakuba v Jakubu, sv. Jana Křtitele a sv. Štěpána v Malíně, o zástavbě areálu sedleckého kláštera, kostelech, kaplích, karnerech a kostnicích na území města Kutná Hora a v jeho okolí atd.)

Vybraná bibliografie:

2012: Velímský, F.: Známý či neznámý Vlašský dvůr v Kutné Hoře? Příspěvek k dějinám centrální středověké mincovny zemí koruny České. in: Argenti fodina 2011. Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2011. Banská Štiavnica, s. 54-68.

2012: Velímský, F.: Archaeological Excavation of two newly recorded high medieval Mining Sites in Kutná Hora and in Hořany. in: Jacquo Silvertant(ed.), Mining and the Development of the Landscape. 7th International Symposium on archaeological Mining History. Valkenburg aan de Geul - Jihlava 2012, s. 72-91.

2010: Bartoš, M. – Králová, J. – Kremla, J. – Novák, P. – Pospíšil, A. – Purš, I. – Semotanová, E. – Studničková, M. – Šimůnek, R. – Vaněčková, J. – Vaněk, V. – Velímský, F. – Žemlička, J.: Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 22. Kutná Hora. Praha.

2010: Benešovská, K. – Roháček, J. – Velímský, F.: Fragment náhrobní desky mladého muže (katalogové heslo), in: Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha, s. 117-119.

2008: Velímský, F. – Kožíšková, K. D. – Brzobohatá, H.: Nové poznatky o pohřebišti kultury bylanské na Pražském předměstí města Čáslav. Archeologie ve středních Čechách 12, 449-458.

2007: Příspěvek k diskusi o charakteru a stáří stavby kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem. Průzkumy památek XIV, 2007/I, 79-86.

2007: Nové archeologické nálezy v Malíně (okr. Kutná Hora), Antiqua Cuthna 2, Slavníkovci v našich dějinách, Praha 2007, 57-80.

v tisku: Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004-2006.

2007: Velímský, F. – Hošek, J. – Stránská, P.: „Quod me nutrit me destruit.“ Malín - výzkum hrobu dvou mladých bojovníků, Funeralia Lednickie Spotkanie 9, Środowisko pośmiertne czlowieka, Poznań 2007, 389-402.

2006: Dvě nově evidovaná pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů na Kutnohorsku, Archeologie ve středních Čechách 10/1, Praha 2006, 369-377.

2005: Malín, okr. Kutná Hora, stávající stav a perspektivy dalšího výzkumu malínského hradiště, Archeologie doby hradištní v Čechách, Plzeň 2005, 259-263.

2002: Příspěvek k raně středověkému osídlení lokality Nové Dvory - Contribution to the Early Medieval Settlement of Nové Dvory. In: Bylany Varia 2, ArÚ AV ČR Praha, Praha 2002, s. 151-158.© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021